สินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้า

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า ต้องการหมุนธุรกิจสมัครเลย
เงินเดือนหรือรายได้
12,000 บาทขึ้นไป
ไม่เกิน 28%
ร้อยละ
20-70 ปี
อายุผู้ยืมเงิน
สมัครกู้เงิน

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันเงินกู้

นับว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนระดับฐานรากอย่างอาชีพพ่อค้า แม่ค้า เจ้าของกิจการรายย่อยหลายๆคน กับการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย  สินเชื่อไม่จดทะเบียนการค้า โดยจะต้องมี บสย.ค้ำประกันสินเชื่อซึ่งให้สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท โดยธนาคารที่ลูกค้าสามารถจะไปขอสินเชื่อได้ก็จะมี ธนาคารออมสินโดยผลิตภัณฑ์เป็นสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า  ธนาคารไทยเครดิต กับสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า

สำหรับการขอสินเชื่อโดยจะต้องค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ด้วยปัญหาหลักของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ คือ การไม่มีหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อธนาคาร จึงต้องหาคุณสมบัติที่เข้ากับเงื่อนไขธนาคารได้ และหากไม่สามารถพึ่งพาได้จริงก็ต้องหันไปหาเงินกู้นอกระบบอย่างที่ยังเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า  

เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ หรือสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเน้นให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้ขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หรือแม้แต่การนำไปชำระหนี้นอกระบบ หรือหนี้อื่นๆ เรียกว่านำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถถอนเงินได้ผ่านบริการออมสินกดเงินไม่ใช้บัตร

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าออมสินเป็นการกู้ออมสินโดยต้องมีหลักประกันเงินกู้ ซึ่งแตกต่างจากสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารไทยเครดิตที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

 • สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า
 • ให้กู้เงินได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • ต้องมีหลักประกัน ทั้งบุคคลผู้ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ต่างๆเช่น ที่ดิน อาคารชุด ที่ไร่ ที่นา เป็นต้น
 • หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผง ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง หรือยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารไทยเครดิต

 • ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • เป็นสินเชื่อหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ในทุกๆปี
 • คะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น ห้ามนำไปใช้นอกเหนือจากนี้
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจร้าน ต้องอยู่ในตลาด และจะต้องอยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคารไทยเครดิต

จะเห็นความแตกต่างระหว่างสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า และสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยหรือสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าของธนาคารไทยเครดิต ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน และสินเชื่ออื่นๆ ที่แตกต่างกันและเห็นได้ชัดเจน 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้